Privacy Policy

Superspeelgoed.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Superspeelgoed.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voorde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Superspeelgoed.nl zijn wij verantwoordelijk voor deverwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacypolicy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst opte nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Superspeelgoed.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het verwerken van een betaling
 • Het verzenden van pakketten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Superspeelgoed.nl devolgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s);
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Adres;

Uw persoonsgegevens worden door Superspeelgoed.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

        -         Gedurende één maand  en daarna alleen voor zover wettelijk verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Superspeelgoed.nl  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

-      Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Superspeelgoed.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Organisatie opgeslagen tenbehoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.
 • het verzamelen van reviews
 • Het versturen van bestellingen
 • Het ontvangen van betalingen
 • Het hosten van de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welkegevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens vanminderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijketoestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijkevertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Superspeelgoed.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dannoodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van dewet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatigeverwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-         Alle personen die namens Superspeelgoed.nl van uw gegevens kennis kunnennemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens alsdaar aanleiding toe is;

-         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellenbij fysieke of technische incidenten;

-         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de beschermingvan persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Superspeelgoed.nl gebruikt twee soorten cookies:

A) Functionele cookies. Deze zijn nodig om de werking van de site te bewerkstelligen, en om uw order correct af te handelen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

B) Statistische cookies. Cookies ter analyse van het gedrag van de gebruikers worden geplaatst door Google Analytics. Ook hierin worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgegeven. Uw IP adres word geanonimiseerd doorgegeven, de statische gegevens worden niet gedeeld met derden, of gecombineerd met ander Google diensten.

We maken géén gebruik van cookies voor Marketing doeleinden, Sociale Media, Tracking, Advertenties, of wat voor soort cookie dan ook.

U kunt in de instellingen van uw browser aangeven of en, zo ja, welke cookies u wilt accepteren. Het verschilt per browser waar en hoe u dit precies kunt instellen, in de ‘help’-functie van uw browser kunt u dit vinden. U dient er rekening mee te houden dat als bepaalde cookies weigert, u misschien niet of minder gebruik kunt maken van de functies van onze website.

Informatie over enkele veel gebruikte browers:

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragenof opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Superspeelgoed.nl

Pijpenstraat 22

7511GM Enschede

info@superspeelgoed.nl